Koksnes iepirkumi

Apmaksas termiņš 7 kalendārās dienas

KRONOSPAN mežsaimniecības standarts paredz, ka priekšroka jādod FSC®

 sertificētu kokmateriālu iepirkšanai. Mūsu uzņēmums ir FSC®

 sertificēts, NC-COC-013349; NC-CW-013349; FSC-C016656”.

Nesertificētai koksnei katrai kravai obligāti, pavadzīmei līdzi jādod  pirkšanas līguma kopija un/vai ciršanas apliecinajums.

Nosacījums neattiecas uz FSC® sertificētajiem piegādātājiem.

Piegādātājs nodrošina izkraušanu pircēja teritorijā.

 No 12.05.2018. SIA "KRONOSPAN Riga" iepērkamie koksnes sortimenti un cenas:

Sortimenti

(Asssortment)

Rīga, Daugavgrīvas šoseja 7B

24 stundas diennaktī

Katru dienu

Rēzekne, Viļakas iela 5

Pieņemam 6.00-22.00

Pirmdien-Piektdien

Skujkoku papīrmalka

(Coniferous pulpwood)

59.00 eur/m3 

      41.00 eur/m3     

Visu koku sugu malka

(Firewood mixed species)

36.00 eur/m3 

21.50 eur/m3

Skuju koku sugu malka

(Firewood coniferus species)

48.00 eur/m3     --------------

Apses papīrmalka

(Aspen pulpwood)

42.00 eur/m3 

26.00 eur/m3 

Alkšņa papīrmalka*

(Alder pulpwood)

42.00 eur/m3  28.00 eur/m3 

Bērza papīrmalka

(Birch pulpwood)

52.00 eur/m3 

37.00 eur/m3 

Visu koku sugu tehnoloģiskā šķelda

(Technological wood chips)

36.00 eur/m3

-----------------

Visu koku sugu zāģskaidas

(Sawdust)

28.00 eur/m3

-----------------

Visu koku sugu nomaļi

(Slabwood)

32.00 eur/m3

-----------------

 


 

Kurināmā šķelda

(Wood chips for heating )

06.30 eur/ber/m3

-----------------

*Melnalkšņa, baltalkšņa apaļkoki atbilstoši apses papīrmalkas parametriem un kvalitātes prasībām.
** Skujkoku un bērza papīrmalkai diametrs zem mizas: min 6 cm, max 60 cm
      Apses, melnalkšņa, baltalkšņa papīrmalkai diametrs zem mizas: min 7 cm, max 50 cm
      Malkas diametrs virs mizas: min 5 cm, max 60 cm
      Garums visiem sortimentiem: 3m

Kravas ar dažādiem sortimentiem noformējamas uz viena pavaddokumenta!
Koksnes pieņemšanas laiks: 7 dienas nedēļā

 

RĒZEKNĒ pieņemam: 6.00-22.00 Pirmdien-Piekdien

Adrese piegādei Rēzekne, Viļakas iela 5, LV- 4604
Apmaksa: 7 kalendārās dienas 
Kontakti: 

Aivars Priede: 25685030

E-pasts Aivaram Priedei: a.priede@kronospan-riga.lv

 


RĪGĀ pieņemam: 00.00-24.00

Adrese piegādei Daugavgrīvas šoseja 7B, Rīga LV- 1016
Apmaksa: 7 kalendārās dienas
Kontakti: 25685030; 28323260 ; 29254558; 26300355
E-pasts:

 Aivars Priede: a.priede@kronospan-riga.lv

Māris Čerņiks: m.cerniks@kronospan-riga.lv 

Jānis Ciems: j.ciems@kronospan-riga.lv

Uzsākot kokmateriālu piegādes SIA “KRONOSPAN Riga,” piegādātājs automātiski apliecina un garantē piegādāto kokmateriālu atbilstību zemāk norādītajām prasībam:

  1. 1.   Piegādātājs apņemas izpildīt zemāk minētās prasības un nepiegādāt koksni, ja tā ir:

1.1.   Nelegāli iegūta koksne;

1.2.   Koksnes, kas iegūta pārkāpjot tradiocionālās tiesības vai cilvēktiesības;

1.3.   Koksne, kas iegūta mežos, kuros apsaimniekošana apdraud  īpaši saglabājamās vērtības;

1.4.   Koksne, kas iegūta mežos , kurus pārveido par plantācijām vai nemeža zemēm;

1.5.   Koksne no mežiem, kuros tiek stādīti ģenētiski modificēti koki.

 

  1. 2.   Piegādātājs garantē un apliecina, ka:

2.1.   Koksne nav iegūta no apstrīdamas izcelsmes avota;

2.2.   Koksne nav iegūta no bruņotu konfliktu reģioniem;

2.3.   Koksne nav iegūta no ekoloģiski augstvērtīgiem mežiem un aizsargājamām teritorijām;

2.4.   Koksne nav iegūta no vietām, kur pārkāptas:

2.4.1. nodarbināto darba drošības un aizsardzības prasības;

2.4.2. nodarbināto nodokļu nomaksas prasības;

2.4.3. iedzīvotāju īpašumtiesības.

2.5.   Piegādātai koksnei ir rakstiski apliecinoši dokumenti par tās izcelsmes vietu;

2.6.   Koksnes piegādēm no „augsta riska pakāpes reģioniem” tiks norādīta konkrēta meža apsaimniekošanas vienība(as), kurā koksne tikusi iegūta- valsts/reģions/mežniecība/konkrēta cirsma;

2.7.   Nodrošinās iespēju Pircējam vai arī kādas trešās puses pārstāvim veikt koksnes izcelsmes un darba drošības pārbaudes, lai pārliecinātos par piegādātās koksnes likumīgu izcelsmi, kā arī Piegādātāja apakšpiegādātāju atbilstību šai Vieniešanās nolīgtajām prasībām.

 

  1. Piegādātājs apņemas izpildīt šādas Pircēja noteiktās prasības:

3.1.    Piegādātājs garantē, ka piegādātie kokmateriāli ir iegūti, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos meža, vides un darba aizsardzības normatīvos aktus.

3.2.   Piegādātājs uzņemas atbildību arī tā apkašuzņēmējiem attiecībā uz mežizstrādes procesa veikšanu atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  

3.3.   Piegādātājs garantē, ka piegādātās koksnes izcelsme ir pierādama un vajadzības gadījumā piedalās koksnes izcesmes auditos.

3.4.   Piegādātājs, uzsākot koksnes piegādes no jauniem izcelsmes reģioniem, kas nav Latvija, nekavējoties rakstveidā informē par to Pircēju.

3.5.   Piegādātājs veic uzskaiti un reģistrē dokumentētus pierādījumus par visu koksnes plūsmu savā saimnieciskajā darbībā. Nepieciešamības gadījumā, pēc Pircēja pieprasījuma, labprātīgi nodrošina informācijas pieejamību par koksnes izcelsmi visā piegādes ķēdē līdz mežam.

3.6.   Lai konstatētu piegādātās koksnes precīzu izcelsmi, Piegādātājs apņemas koksnes izcelsmes informāciju precīzi norādīt koksnes piegādes pavaddokumentos (ciršanas apliecinājuma nr., kadastra nr., kvartāla nr., nogabalu nr.) no kuriem kokmateriāli ir iegūti.

3.7.   Lai apstiprinātu piegādātās koksnes precīzu izcelsmi, Piegādātājs apņemas koksnes izcelsmi apstiprinošus dokumentus, ciršanas apliecinājuma kopiju/as, piegādāt reizē ar katru kokmateriālu kravas piegādi vai izņēmuma gadījumā savstarpēji saskaņotā veidā pirms kokmateriālu piegādes (elektroniski, u.c.) nogādāt Pircējam. Ciršanas apliecinājumu kopiju nodrošināšana ir Piegādātāja atbildība.

3.8.   Piegādātājs piekrīt, ka Pircējs vai Pircēja pilnvarota trešā puse jebkurā brīdī, iepriekš brīdinot par to Piegādātāju, ir tiesīga veikt koksnes izcelsmes un darba drošības auditus, lai pārliecinātos par piegādātās koksnes atbilstību šajā Vienošanās noteiktajām prasībām.

3.9.   Piegādātājs apņemas sniegt Pircējam visu informāciju, lai  konstatētu koksnes izcelsmes piegādes ķēdi līdz mežam (cirsmai).

3.10.Pircējam ir tiesības lauzt šo Vienošanos un atteikties pieņemt kokmateriālus no Piegādātāja bez iepriekšēja brīdinājuma, ja tiek konstatēti šīs Vienošanās prasību pārkāpumi. Šādā gadījumā Piegādātājam nav tiesību prasīt Pircējams jebkādu zaudējumu atlīdzību, ja tas piegādājis koksni, kura neatbilst šīs Vienošanās prasībām.

3.11.Pušu domstarpību gadījumā Piegādātājam ir pienākums pierādīt piegādātās koksnes sākotnējo izcelsmi visā tās piegādes ķēdē līdz mežam.

3.12.Šī Vienošanās stājas spēkā tās noslēgšanas brīdī un ir spēkā kamēr Piegādātājs piegādā Pircējam kokmateriālus vai līdz brīdim, kamēr Piegādātājs un Pircējs nav parakstījuši jaunu Vienošanos.

 

Jauniem piegādātājiem, kuri apņemas pildīt augstakminetās prasības, pirms piegāžu uzsākšanas ir jānosūta uz augstāknorāditajām email adresesē sekojoša informācija:

Jūsu uzņēmuma rekvizīti (PVN maksataja numurs, reģistrācijas numurs) ar juridisko un faktisko adresi.

Bankas konta numurs un SWIFT CODE. Mob.tel. un email adrese, atbildīgās personas Vārds Uzvārds.

Nepieciešamie rekvizīti, kuriem obligāti jābūt  

             Preču Pavadzīmē-Rēķinā (rēķina augšējā daļā):

               (visām tukšajām rindām ir jābūt aizpildītām)

Piegādātājs: __________________________________________________________

Reģistrācijas numurs:__________________________________________________

PVN Reģistrācijas numurs:_____________________________________________

Juridiskā adrese:______________________________________________________

Izsniegšanas adrese:___________________________________________________

Piegādātāja norēķinu konts:_____________________________________________

 

Uzņēmuma nosaukums: SIA KRONOSPAN Riga

Reģistrācijas numurs: 40003774690

PVN Reģistrācijas numurs: LV40003774690

Juridiskā adrese: Daugavgrīvas šoseja 7B, Rīga, LV-1016

Saņemšanas adrese: Daugavgrīvas šoseja 7B, Rīga, LV-1016

SIA KRONOSPAN Riga norēķinu konti:

-           AS Swedbank, HABALV22, konta Nr. LV87HABA0551012693035,

-          AS DnB  banka,  RIKOLV2X, konta Nr.  LV91RIKO0002930022662.